Címlap EGÉSZ-SÉG Spirituális Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló 2012. év
Egyszerűsített éves beszámoló 2012. év

 

Név: EGÉSZ-SÉG SPIRITUÁLIS EGYESÜLET.

Székhely: 1147 Budapest, Fűrész utca 109/a.

Adószám: 18199796-1-42

13291. sorszámú társadalmi szervezet Fővárosi Bíróság (2009.02.13.)

Közhasznúsági fokozat: közhasznú (2009.02.13.)

 

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2012.01.01. – 2012.12.31.

 

 

 

Egész-ség Spirituális Egyesület

Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

nyilvántartási szám: 13291.  Pk.60.031/2009/2 (2009.02.13)
stat.számjel: 18199796-9499-529-01

Mérleg  2012.01.01. - 2012.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Bázis 2011. év Tény 2012. év
Alaptev. Váll.tev. Össz. Alaptev. Váll.tev. Össz.
A. Befektetett eszközök 880 0 880 641 0 641
I. Immateriális javak 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök 880 0 880 641 0 641
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 0 0
B. Forgóeszközök 4 0 4 43 0 43
I. Készletek 0 0 0 0 0 0
II. Követelések 0 0 0 0 0 0
III.Értékpapírok 0 0 0 0 0 0
IV. Pénzeszközök 4 0 4 43 0 43
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 884 0 884 684 0 684
D. Saját tőke 884 0 884 684 0 684
I. Indulő tőke/Jegyzett tőke 0 0 0 0 0 0
II. Tőkeváltozás/Eredmény 330 0 330 884 0 884
III. Lekötött tartalék 0 0 0 0 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 554 0 554 -200 0 -200
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 0 0 0
E. Céltartalék 0 0 0 0 0 0
F. Kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 884 0 884 684 0 684"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."Kelt: Budapest, 2013. május 04.Seres Sándor
elnök

 

 

Egész-ség Spirituális Egyesület

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
nyilvántartási szám: 12811   Pk.60.831/2007/3 közhasznústat.számjel: 61488791-9499-529-01

Eredménykimutatás 2012.01.01. - 2012.12.31


adatok e.Ft-ban
Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás Bázis 2011. év Tény 2012. év
Alaptev. Váll.tev. Össz. Alaptev. Váll.tev. Össz.
1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0
3. Egyéb bevételek 1 991 1 991 1947 1 947
ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 586 586 1026 1 026
- támogatások 1 405 1 405 621 621
4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0
5. Rendkívüli bevételek 0 0
ebből: - alapítótól kapott befizetés 0 0
- támogatások 0 0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 1 991 0 1 991 1 947 0 1 947
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0 0
0 0
6. Anyagjellegű ráfordítások 1 077 1 077 998 998
7. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0
8. Értékcsökkenési leírás 274 274 516 516
9. Egyéb ráfordítások 86 86 633 633
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
11. Rendkívüli ráfordítások 0 0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 1 437 0 1 437 2 147 0 2 147
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0
0 0
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 554 0 554 -200 0 -200
12. Adófizetési kötelezettség 0 0
D. Adózott eredmény (C-12) 554 0 554 -200 0 -200
13. Jóváhagyott osztalék 0 0
E. Tárgyévi eredmény (D-13) 554 0 554 -200 0 -200
0 0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 0 0
A. Központi költségvetési támogatás 0 0 0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0
C. Az EU stuktúrális alapjaiból ill. a Kohéziós alapból nyújtott támogatás 0 0 0
D. Normatív támogatás 0 0 0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felh. 0 0 15 15
F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."


Kelt: Budapest, 2013. május 04.Seres Sándor
elnök

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. Az egyesület bemutatása

Az egyesület neve:  Egész-ség Spirituális Egyesület

Fokozata:  közhasznú

A közhasznúság törvényi alapja: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Székhelye:   1147 Budapest, Fűrész utca 109/a

A szervezet célja:   az egészségmegőrzés, betegség megelőzés fejlesztése

az alternatív lehetőségek bemutatásával, oktatásával,

terjesztésével

A szervezet cél szerinti tevékenységének jellege:  egészségügyi tevékenység

A szervezet képviselője:   Seres Sándor elnök

Bejegyzés jogerőre emelkedés dátuma:  2009.03.07.

Megyei nyilvántartási száma:  13291/2009

Országos nyilvántartásbeli azonosító:  786/2009

Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási száma:  00614-2009

 

Az egyesületnek 11 tagja van és évente változó számú pártoló tagja.

 

 

II. Számviteli politika

Az egyesület a 224/2000.(XII.19.) Kormányrendelet 6. §-ban foglaltak szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít, mely a hivatkozott rendelet 4.számú melléklete szerinti mérlegből, az 5. számú melléklete szerinti eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből és a 2011.évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 29.§. (3) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletből áll. A könyvvezetés módja kettős könyvvitel. A könyvelés az RLB60 Bt kettős könyvelés nevű programmal történik számítógépen. Az összes pénzügyi, könyvelési bizonylat zárt rendszerben a számítógépes program keretében készül. Főkönyvi kivonat kötelezően negyedévente készítendő, de ha szükséges sűrűbben is készülhet. Az összes analitika is ezzel a programmal készül (pl. tárgyi eszköz). Az egyesület sem mennyiségben, sem értékben nem tartja nyilván anyag- és árukészleteit. Az előzőek miatt a leltározást mennyiségi felvétellel kell elkészíteni a mérleg fordulónapján, mely mennyiségekhez hozzákeresve az utolsó beszerzési árat kell kialakítani a készlet leltár értékét. A saját termelésű készlet értéke az önköltség.

A mérlegkészítés időpontja: április 15.

A mérleg fordulónapja: december 31.

A számviteli politika további részeit az 1. számú melléklet tartalmazza, mely az egyesület székhelyén megtekinthető.

Az egyesület számviteli feladatait Seresné dr. Prejer Katalin (MKVK 004779) látja el, egyben ő felelős a beszámoló összeállításáért.

 

III. Eredmény levezetésre és mérlegre vonatkozó információk

2012. évben az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett.

 

Eredménykimutatás

 

Cél szerinti tevékenységén belül az egyesület döntően bevételt tagdíjból és pártoló tagsági díjból (53 %), adományból (31 %) és az oklevél adminisztrációs díjából (22 %) szerzett, mely utóbbi a felnőttképzési tevékenységéből származik. Idén először a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából is származott bevétele az egyesületnek, 14.821 Ft.

 

Az egyesület kiadásai a cél szerinti tevékenységét szolgálták. Sem munkabért sem vállalkozási díjat az egyesület nem fizetett.

 

Az egyesület 200 e.Ft előző évi eredményét ez évben felhasználta számítógép vásárlására.

 

Mérleg

 

Az egyesület befektetett eszközeihez egyedileg rendeli hozzá a várható használati idő alapján meghatározott értékcsökkenést, ez alól kivételt képeznek

-      az 50.000 Ft alatti bekerülési értékű eszközök, melyek értéke használatbavételükkor azonnal leírásra kerül

-      a számítástechnikai berendezések, melyek 2 év alatt kerülnek leírásra.

 

A tárgyi eszközök értéke ezer forintban az alábbi:

bruttó       értékcsökkenés    nettó

irodai,igazgatási berendezések        226                  90                136

egyéb berendezések, járművek        940                435                505

egy összegben leírt eszközök            285               285                  0

összesen                                       1.451               810                641

 

 

IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2012. évben az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.

 

 

V. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

 

Saját tőke                                                                    684 e.Ft

I. Induló tőke                                                                   0 e.Ft

II. Tőkeváltozás/Eredmény                                          330 e.Ft

III. Lekötött tartalék                                                         0 e.Ft

IV. Tárgyévi eredmény  cél szerinti tevékenységből      -200 e.Ft

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből            0 e.Ft

 

Az egyesület 200 e.Ft előző évi eredményét ez évben felhasználta számítógép vásárlására.

 

 

VI. Kimutatás a közhasznú cél szerinti juttatásokról

 

2012. évben az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.

 

 

VII. Kimutatás a kapott támogatásokról

 

2012. évben az egyesület az alábbi támogatásokban részesült:

- személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából kiutalt  15 e.Ft

- költség hozzájárulás    171 e.Ft

- adminisztrációs díj   435 e.Ft

 

VIII. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

 

2012. évben a vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem

részesültek.

 

 

IX. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

 

 

Az egyesület 2009. évben kezdte meg tevékenységét, cél szerinti tevékenységei a következők:

 

Az egészségmegőrzés, betegség megelőzés fejlesztése az alternatív lehetőségek (lelki, szellemi út) bemutatásával, oktatásával, terjesztésével, így szolgálva egyidejűleg az egyén és a társadalom közös érdekét, hogy mindannyian megtegyük, amit képesek vagyunk megtenni egészségünk megőrzése érdekében. Ezen belül céljaink:

-      Az igény felkeltése az egészséges életmódra a pozitív példák bemutatásával, terjesztésével

-      A pozitív gondolkodás, a testi-lelki-szellemi egyensúly, harmónia fontosságának bemutatása, terjesztése, oktatása

-      A természetes életvitel előnyeinek és hátrányainak bemutatása, terjesztése, oktatása

-      Az etikánk szerepének megérttetése példák segítségével egészségi állapotunk alakulásában

-      A természetes életmóddal összefüggésben a hagyományos gyógymódjaink kutatása, adaptálása a mai körülményeire, terjesztése, oktatása,

-      Lelki egészségünk megőrzésének elősegítése, az ehhez kapcsolódó képességek és készségek fejlesztésének elősegítése a hétköznapi életben is alkalmazható szellemi és testi gyakorlatok bemutatásával, terjesztésével, oktatásával

-      Az ősi népi gyógymódok felkutatása, a magyar egészségkultúra régi hagyományainak megismerése, és adaptálása a mai lehetőségek tükrében

-      A falusi családfenntartó gazdálkodás régi rendszereinek, a biogazdálkodás tapasztalatainak bemutatása, népszerűsítése

-      A természet-közeli és környezettudatos életmód egészségmegőrző és személyiségformáló szerepének megismertetése, főként a fiatalság körében.

-      Az egészségmegőrzéssel alternatív lehetőségeivel foglalkozóknak fórumot és támogatást biztosítani, ezzel is szélesítve a pozitív példák bemutatásának kínálatát, továbbá segítve a tapasztalatcserével új kombinált módszerek kidolgozását

-      Minden érintett témában felvilágosító munka végzése minden lehetséges rendelkezésre álló eszközzel.

-      Minden érintett témában ismeretterjesztő kiadványok, figyelemfelkeltő kiadványok (pl. képeslapok, naptár, stb.) megjelentetése.

 

Az egyesület az előző célok megvalósítása érdekében

-      felnőttképzési oktatási központot, melynek neve Egész-ség Spirituális Akadémia

-      spirituális klubot, melynek neve Egész-ség Spirituális Klub, továbbá

-      könyvtárat működtet.

 

Az Egyesület az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénnyel összhangban közhasznú tevékenységet folytat.

 

2012. évben a cél szerinti tevékenység keretében területenként az alábbiakat végeztük el:

 

 1. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egyesületünket 00614-2009 számon felnőttképzést folytató intézményként nyilvántartásba vette 2009. július 8. napján.
  1. 2012. évben 60 fő kezdte el spirituális tanácsadó képzésünket, és 35 fő vette át a szakképzettséget tanúsító oklevelét. Más tanfolyamot nem indítottunk.
  2. A felnőttképzéshez ingyen biztosítottak számunkra helyet, és az oktatók is önkéntes munkájukkal járultak hozzá a spirituális tanácsadó és moderátor szakképzés megtartásához.
  3. Folyamatosan karbantartjuk és az igények alapján bővítjük az oktatási központ nyomtatványait, mint pl. adatlap, jelenléti ív, értékelő lap, tanulmányi szerződés, stb.
  4. Átdolgozásra és kiegészítésre került a spirituális tanácsadó szakképzés írásos jegyzete a mellékleteivel együtt. Az összes mellékletet elektronikussá tettük.

 

 1. Működtetjük a spirituális klubot, minden hónapban ugyanazon a napon várjuk az érdeklődőket. A résztvevők száma meglehetősen szóródik, van hogy ketten van hogy tizenöten jönnek.
  1. Két alkalommal alternatív egészség megőrzési módszer bemutatót tartottak meghívott előadók.
  2. A klubon a résztvevők kipróbálhattak az egészségmegőrzést illetve betegségmegelőzést szolgáló termékeket is pl. oxigenizált víz, mágneses talpbetét, házi készítésű pí víz, gyógyteák, házi készítésű kenyerek, stb.
  3. A klub keretein belül állapotfelmérést is tartottunk előzetes igénybejelentés alapján.

 

 1. A könyvtárral kapcsolatosan az alábbiakat sikerült megvalósítani
  1. Az egyesület honlapján könyvtár címszó alatt viszonylag rövid cikkeket gyűjtünk az egészség, a magyarság, és egyéb témakörökben. A honlap megszületése óta a cikkek száma megtízszereződött, és folyamatosan keressük hozzá a további anyagokat.
  2. Egyesületi alapító tagjai által rendelkezésünkre bocsátott és az egyesület által vásárolt könyveket tagjaink folyamatosan kölcsönzik, azonban a könyvek visszahozatala érdekében többet kell tennünk. Ehhez ki kell alakítanunk a kölcsönzés szabályozott módját.

 

D.  A változó igényeknek megfelelően folyamatosan karbantartjuk az egyesület és az oktató központ írásos ajánló anyagait, továbbá elektronikus úton is próbáljuk népszerűsíteni tevékenységünket. Az országban több helyen is tartottunk bemutatót tevékenységünkről, pl. Bösztörpusztán a Gyógyító Faluban, nyáron természetes környezetben a Bogi-tó partján, néhány ezoterikus klubban és természetgyógyászattal foglalkozó helyen. A tevékenységünkről készítettünk néhány videót is, pl. meditációk, Gyógyító Falu, stb.

 

 1. Üzemeltetjük az egyesület weblapját, és gondoskodunk annak folyamatos működéséről, tartalmának időszerűségéről és bővítéséről.

 

 

 

Budapest, 2013. május 04.

 

 

Seres Sándor

elnök

 

Közhasznúsági melléklet 2012.évi működésre

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

Egész-ség Spirituális   Egyesület

székhely:

1147 Bp., Fűrész utca 109/a.

bejegyző határozat száma:

Pk.60.031/2009/2

megyei nyilvántartási szám:

13291

képviselő neve:

Seres Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében spirituális tanácsadó szakképzettséget adó tanfolyamunkon minden részt vevő megtanulja letisztítani magát minden főbb olyan energiától, ami megzavarja az energiaháztartását, továbbá elsajátítja az energiával való feltöltés módszereit is.

B. Spirituális klubunkban bemutatót tartottunk arról, hogy milyen érzés letisztítva és feltöltve lenni, továbbá megbeszéltük a felmerült kérdéseket, illetve tartottunk néhány más alternatív egészségmegőrző, betegségmegelőző módszerről bemutatót.

C. Az országban több helyen tartottunk gyakorlati bemutatót egészségmegőrző, betegségmegelőző módszerünkről.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

a. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

b. képességfejlesztés, ismeretterjesztés

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CLIV. tv 35.§ -- 38. §

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

 

a. a bemutatókon minden érdeklődő

b. felnőttképzésen belül a 18 éven felüliek

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

 1. kb. 480 fő
 2. 60 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a.  a bemutatókon részt vevők megismerkednek az alternatív módszerekkel, így nemcsak mástól várják gyógyulásukat, hanem tesznek érte

b. a tanfolyamunkon részt vevők megőrzik a saját és legalább közvetlen környezetük egészségét, mivel kifejlesztjük e képességeiket

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Bevételből működési költségekre

970 eFt

Alternatív egészségmegőrzési betegségmegelőzési módszerek bemutatása

Bevételből működési költségekre

977 eFt

Alternatív egészségmegőrzési betegségmegelőzési módszerek oktatása

 

 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Nem volt

0

0

 

 

 

 

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Nem volt

0

0

 

 

 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

1.991 eFt

1.947 eFt

ebből:

 

 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

15 e.Ft

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1.991 eFt

1.947 eFt

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1.437 eFt

2.147 eFt

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1.437 eFt

2.147 eFt

K. Adózott eredmény

554 eFt

-200 eFt

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

3

3

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2³0]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)³0,25]

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)³0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)³0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2³10 fő]

Nem

Nem

 
 

Képek

tmretezs 25.jpg